Nama Penuh
Alamat 1
Alamat 2
Poskod
Daerah/Pekan/Bandar
No.Tel.
Mobile
E-Mail
No. Fax (Jika ada)
MAKLUMAT PERIBADI
MAKLUMAT TANAH DAN HAKMILIK
Nama Pemilik
Pegangan
Keluasan
Tempoh pajakan berakhir pada
Jika Pajakan sila nyatakan tempoh pajakan berakhir
Cukai Tahunan
Nyatakan jenis pertanian yang terdapat di atas tanah pada masa kini
serta usia tanaman tersebut
Tempat
Jumlah Hasil Tahunan
Jenis Penggunaan Tanah
No posts.
No posts.